Ambulant

Jong! Ambulante begeleiding

Ambulant

Jong! Ambulante begeleiding


Ambulante begeleiding door Jong! kan ondersteuning bieden en advies geven aan betrokkenen met opvoedingsvragen over de kinderen/jongeren. De begeleiding kan op locatie plaatsvinden, bv. kindgerichte begeleiding en opvoedondersteuning in de thuissituatie of ondersteuning en begeleiding bij andere instanties.

Het doel is om handvatten te bieden en inzicht te vergroten in de omgang met het kind of de jongere.

De ambulant begeleider werkt goed samen met de ouders/verzorgers zodat er op één lijn wordt gewerkt en er kan ook worden ingezet om ouders te trainen in een bepaalde aanpak in de thuissituatie.

 

Andere instanties


Naast thuisbegeleiding kan de ambulante begeleiding en coaching vanuit Jong!  ook plaatsvinden bij andere instanties. op deze manier kan de begeleiding integreren in een opvang of onderwijs.

Er kan ondersteuning en advies gegeven worden aan onder andere peuterspeelzalen en scholen. Jong! wilt de kennis en ervaring delen met andere instanties met als doel optimale ontwikkeling en goede begeleiding voor de jeugdigen.

De ambulant begeleiders zetten verschillende begeleidingsmethodes  in om zo goed mogelijk te ondersteunen en te adviseren. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door middel van observaties, video opnamen, gesprekken met betrokkenen en het geven van voorlichting.

 

Ambulante Begeleiding NAH


Het oplopen van hersenletsel betekent veelal een  ingrijpende verandering in het leven van een getroffene.

Van de ene op de andere dag ervaart u beperkingen die u eerder niet kende, sommige daarvan zijn  ingrijpend en voortdurend.

Maar ook het leven van mensen in uw naaste omgeving zoals partner, kinderen, familie en vrienden verandert vanaf dat moment.

Na de schrik van een meestal plotseling ontstane beroerte of een ongeluk en de snelle opname daarna in een ziekenhuis, volgt vaak een onzekere periode. Welke gevolgen zijn tijdelijk en welke zijn blijvend?

Vaak wordt pas tijdens de revalidatiefase duidelijk wat de blijvende gevolgen zijn.

Dan begint een langdurig en moeilijk proces van aanpassen aan de beperktere mogelijkheden en het zoeken naar een nieuw evenwicht.

De gevolgen van hersenletsel kunnen voor de buitenwereld goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de manier waarop iemand zich beweegt of spreekt.

Maar de gevolgen kunnen ook (min of meer) onzichtbaar zijn, omdat het gaat om veranderingen in het denken en onthouden, de emoties, de gevoelens en het gedrag.

Omdat het proces van herstel niet ophoudt na ontslag uit een revalidatiecentrum, biedt Jong! ambulante ondersteuning, dit kan in de thuissituatie zijn maar ook op de werkplek of bij dagbesteding.

 

Wat biedt Jong! :

  • Ervaren, deskundig en betrokken begeleiders en ondersteuners, op het gebied van NAH.
  • We komen bij u thuis om uw probleem in kaart te brengen en maken samen een plan van aanpak.
  • We vragen een financiële dekking voor dit plan aan bij de aangewezen instanties.
  • Als het nodig is zoeken wij de juiste deskundige die aansluit bij uw ingewikkelde situatie.
  • Ondertussen verkennen we met u welke activiteiten (indien mogelijk ook buiten de deur) bij u passen.
  • We betrekken zoveel mogelijk de mensen uit uw directe omgeving bij uw re-integratie.

Tevens biedt Jong! ondersteuning aan de naaste omgeving zoals partner, kinderen, familie en vrienden. Dit kan bestaan uit voorlichting.

Uit ervaring hebben wij gemerkt dat het meenemen van het net werk van de gene met NAH, heel belangrijk is om de beste zorg te leveren, want het thuisfront is wel degene waar je het vaakst vertoeft en het goed mee wilt hebben.

Voor meer informatie of vragen mail dan naar jongdagbesteding@outlook.com